Close

Terminy składania dokumentów i rekrutacji do szkoły

Elektroniczna rejestracja kandydatów  -  dostępna od 17 maja 2021 r.

https://nabor.pcss.pl/lomza/szkolaponadpodstawowa/

Należy wniosek i informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych wydrukować i podpisać.

Ubiegając się o przyjęcie do klasy pierwszej należy złożyć następujące dokumenty:

 1. Do 21 czerwca 2021 r.:  podanie z kwestionariuszem osobowym (do pobrania  z elektronicznej strony naboru).
 2. Do 21 czerwca 2021 r.: dwa zdjęcia (podpisane imieniem i nazwiskiem).
 3. Do 14 lipca 2021 r.:   świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (oryginał y z godnie z terminem rekrutacji).
 4. Do 30 lipca 2021 r.: dla uczniów technikum i branżowej szkoły I stopnia: zaświadczenie z Poradni Medycyny Pracy o braku przeciwwskazań do nauki w wybranym zawodzie (maks. 3 badania można wykonać w Szpitali Wojewódzkim w Łomży, w dawnym Eskulapie lub w przychodni przy zakładach BONA.), orzeczenie lekarskie o braku przeciw wskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami lub orzeczenie psychologiczne o braku przeciw wskazań psychologicznych do kierowania pojazdami

 

Terminy rekrutacji

 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły

17 maja do 21 czerwca 2021 r. 

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie

po złożeniu wniosku o przyjęcie

Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach z egzaminu

 25 czerwca - 14 lipca  2021 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych

22 lipca 2021 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia
o wynikach egzaminu  i zaświadczenia lekarskiego

23 – 30 lipca 2021 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych

2 sierpnia  2021 r.

 

Poradnie medycyny pracy dla uczniów z powiatu łomżyńskiego.

    

Kandydaci do szkół ponadpodstawowych zgłaszający się na badania do lekarza medycyny pracy  powinni  posiadać:

 1. Skierowanie w oryginale.
 2. Dowód tożsamości (legitymacja szkolna).
 3. Wyniki badań diagnostycznych, wykonane w okresie ostatnich 6 miesięcy (jeżeli posiada).
 4. Karty informacyjne z pobytów szpitalnych wraz z kserokopią ( jeżeli posiada).
 5. Zaświadczenie z poradni specjalistycznej (kardiologicznej, neurologicznej, okulistycznej, endokrynologicznej lub  innej), jeżeli kandydat jest tam leczony.
 6. Kandydaci niepełnoletni zgłaszają się z rodzicem lub opiekunem prawnym bądź z pisemną zgodą rodzica na przeprowadzenie badań.
 7. Bilans ucznia wraz z kserokopią (jeżeli posiada).

 

Loading...
Loading...