Close

Technik ochrony środowiska

4 letnie
Absolwent wykonuje badania technologiczne z zakresu ochrony środowiska, analizę stanu zanieczyszczeń środowiska oraz zmian w nim zachodzących na skutek działalności człowieka, oznaczania parametrów określających stopień zanieczyszczenia powietrza i ziemi, obsługę typowych urządzeń i aparatury kontrolno - pomiarowej itp.

Absolwent posiada umiejętność:

 • charakteryzowania podstawowych form ochrony przyrody,
 • określania podstawowych przyczyn zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody oraz wskazuje źródła zanieczyszczeń,
 • dokonywania pomiaru wskaźników określających stan środowiska naturalnego, wykonywania analizy chemiczne i instrumentalne w zakresie inżynierii środowiska oraz zinterpretować wyniki pomiarów,
 • rozpoznawania procesów i urządzeń do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków,
 • klasyfikowania rodzajów odpadów, metod ich składowania i unieszkodliwiania,
 • posługiwania się programami wspomagającymi projektowanie,
 • wykonywania rysunków technicznych stosując zasady rzutowania,
 • posługiwania się podstawowymi prawami ekologicznymi, aktami prawnymi dotyczącymi ochrony przyrody, które obowiązują w kraju i UE.

TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA MOŻE PODJĄĆ PRACĘ W:

 • stacjach sanitarno-epidemiologicznych,
 • miejskich przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji,
 • Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej,
 • Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
 • Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska,
 • Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 • Oczyszczalniach Ścieków,
 • Nadleśnictwach,
 • Urzędach Gmin-komórkach zajmujących się problematyką środowiska,
 • stacjach uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków,
 • zakładach unieszkodliwiania odpadów,
 • ośrodkach badawczo rozwojowych zajmujących się ochroną środowiska,
 • pracowniach ochrony środowiska biur projektowych,
 • prywatnych przedsiębiorstwach specjalistycznych.

 

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej

Loading...
Loading...